Shagya-araben


    Svenska Shagya-arabföreningen

Stadgar

§1 Ändamål

Svenska Shagya-arabföreningen (SShF) är en idéell förening med ändamål:

 • att tillvarata det avelsmaterial som finns i Sverige
 • att sprida kunskap om rasen och dess företräden
 • att föra register över shagya-araber i Sverige
 • att verka för bevarande och utvecklande av stammen

§2 Medlemskap

Inträde i föreningen sker genom anmälan till styrelsen eller föreningens sekretariat. Årsavgiften skall erläggas under januari månad och avse innevarande kalenderår.

Rösträtt innehas endast av medlem som är registrerad ägare till shagya-arab, vilken är inregistrerad i föreningen. 1 röst/häst, max 1 röst/person. Åldersgräns för rösträtt, fyllda 15 år.

§3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i den ort där Svenska Shagya-arabföreningens sekretariat är beläget.

§4 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, i vilken ingår endast röstberättigade medlemmar.

Styrelsen består av 5 ledamöter för vilka utses 2 suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses vid ordinarie årsmöte för en tid av tre år. Den årliga avgången uppdelas sålunda att 1:a året avgår 1 ledamot och 1 suppleant, 2:a året 2 ledamöter och en suppleant och 3:e året 2 ledamöter.

Styrelsen är beslutför då de vid sammanträdet närvarandes antal uppgår till minst 4.

Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det beslut som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Vid personval sluten omröstning.

Stämman väljer styrelse på 3 år och stämman väljer därur ordförande på 1 år i taget. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör.

Styrelsen åligger särskilt:

 • att tillse att sådan organisation av föreningens verksamhet finnes som med hänsyn till föreningens syften och förhållanden kan anses vara tillfredsställande.
 • att hålla sammanträden och låta upprätta protokoll från dessa förda i nummerföljd, vederbörligen bestyrkta av ordföranden och utsedda justeringsmän - att tillsammans med föreningens övriga handlingar betryggande förvaras.
 • att uppgöra förteckning över medlemmar i SShF.
 • att utse arbetsutskott och de övriga funktionärer, utskott och kommittéer som styrelsen finner erforderliga samt att upprätta instruktioner för dessa.
 • att om så anses utse delegater med personliga ersättare till nationella och internationella intresseorganisationer.
 • att utse domare till utställningar
 • att besluta om ersättning till av styrelsen utsedda arbetsutskott, funktionärer, utskott, kommittéer och delegater.

§5 Firmateckning

Föreningen tecknas förutom styrelsen av den eller de styrelsen därtill utser.

§6 Räkenskaper

Räkenskaperna avslutas per kalenderår. De skall jämte styrelsens förvaltningsberättelse med däri införd vinst- och förlusträkning samt balansräkning senast den 1 mars överlämnas till revisorerna för granskning.

§7 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper utses av ordinarie årsmötet för tiden t om nästa ordinarie årsmöte 2 revisorer och 1 revisorsuppleant.

Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper, revidera kassan, genomgå protokollen från styrelsesammanträden och årsmöten, samt avge berättelse häröver till föreningens ordinarie årsmöte, vari ansvarsfrihet för styrelsen skall till- eller avstyrkas. Revisorernas berättelse skall vara avlämnad till styrelsen senast den 30 mars.

§8 Valberedningskommitté

För underlättande av namnförslag å personer för styrelse- och revisionsuppdrag utses av ordinarie årsmötet en valberedningskommitté bestående av 2 ordinarie ledamöter, varav en är sammankallande, samt 1 suppleant. Dessa personer skall vara i föreningen röstberättigade medlemmar. Kommittén skall senast den 1 mars till styrelsen inlämna sitt förslag - för att detta skall kunna presenteras i kallelsen till årsmötet.

§9 Årsmöten

Ordinarie årsmöte hålles varje år någon gång under månaderna april, maj eller juni, å tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall ske personligen per post senast 14 dagar före varje årsmöte. Till kallelsen skall alltid bifogas styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag och eventuella motioner.

Extra årsmöte utlyses av styrelsen när den finner det lämpligt. Extra årsmöte skall och av styrelsen utlysas då det för visst uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 20 % av samtliga röstberättigade. Lämplig dag och plats bestämmes av styrelsen. Extra årsmöte må hållas tidigast 3 månader efter föregående ordinarie eller extra årsmöte. På extra årsmöte må andra frågor än vad som varit angivna i kallelsen icke tas upp till behandling.

Årsmöten öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av annan ledamot av styrelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vi mötet.
 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
 3. Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om årsmötet har utlysts i behörig ordning (kallelse 14 dagar före årsmötet).
 6. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 11. Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter, valberedningskommitté och revisorer. Fastställande av årsavgiften för nästa kalenderår.
 12. Val av ledamöter och suppleant i styrelsen.
 13. Val ur styrelsen av ordförande på 1 år.
 14. Val av revisorsuppleant.
 15. Val av valberedningskommitté.
 16. Behandling av motioner och de frågor som väckts av styrelsen.

Vid årsmötet avgörs beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det beslut som biträdes av ordföranden vid mötet. Vid personval sluten omröstning.

Rösträtt må utövas av vid mötet närvarande medlem som finns med i röstlängden.

Röstlängden består av registrerad ägare till i föreningen inregistrerad shagya-arab, upptagen i medlemsförteckningen per den 1 oktober året före mötet. 1 röst/häst, max 1 röst/person. Åldersgräns fyllda 15 år. Justeringsmännen fungerar som rösträknare. Röstberättigad medlem må även rösta för 1 icke närvarande röstberättigad medlem, förutsatt att skriftlig fullmakt företes.

§10 Motioner

Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen ha inkommit till styrelsen senast den 31 januari mötesåret. Inkomna ärenden föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

§11 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske efter därom fattat beslut på 2 efter varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara extra årsmöte. Ändringsförslaget måste biträdas av minst 2/3 av de röstande.

§12 Föreningens upplösning

För att beslut om föreningens upplösning skall vara giltigt fordras att sådant beslut fattas på 2 efter varandra följande ordinarie årsmöten. Beslut om föreningens upplösning samt hur skall förfaras med deras åtaganden, tillgångar och skulder vid upplösningen, skall på båda mötena biträdas av minst 2/3 av varje gång röstande medlemmar för att detsamma skall vara giltigt.Stadgarna är reviderade vid årsmötet 2006-05-06